Nærmiljøutvalg

Melsom Nærmiljøutvalg er et av 20 nærmiljøutvalg i Sandefjord Kommune og ble stiftet 31.05.2017. Styret i Melsom NMU er valgt fra et bredt sammensatt utvalg av foreninger, lag og enkeltpersoner i nærmiljødistriktet, alle bosatt i nærmiljøområdet.

Nærmiljøutvalget følger til en hver tid eksisterende barneskolekrets, og er partipolitisk uavhengig og nøytralt.

Nærmiljøutvalgets hovedoppgave og hovedfokus skal være gode oppvekstmiljøer og aktivitet for barn og unge – gjennom fysisk og kulturell aktivitet, og sosialt nettverksarbeid.

I tillegg skal utvalget være et bindeledd mellom innbyggerne og kommunens folkevalgte og administrasjon, fungere som høringsinstans i alle saker som angår alle innbyggere i de respektive nærmiljø-områdene, og arbeide for økt samfunnsengasjement. Vi har uttalerett i alle forhold som angår innbyggere i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe.

Viser ellers til Sandefjord kommune sine sider for mer informasjon: https://www.sandefjord.kommune.no/nardemokrati

Vi motiverer til samarbeidsprosjekter med lokale lag, foreninger og andre aktører, og forvalter kommunalt tilskudd slik at vi kan bistå med penger for å realisere aktiviteter, utvikling og prosjekter.

Kontakt oss gjerne på: melsomviknmu@gmail.com